A dékánválasztás szabályai

I. (Módosítva 2015 márciusában, főapát úr által jóváhagyott szöveg, a dékánok terjesztették fel.) A választást a dékániába tartozó, a dékán által felkért oblátus vezeti le. A dékániának egyetértési joga van, ha nincs egyetértés, akkor szavazni kell személyéről. A választásért felelős gondosan tanulmányozza át a szabályokat, a dékánválasztás menetét. Ha esetleg több szavazat lenne mint a jelenlévők és érvényes megbízások száma, akkor érvénytelen a szavazás, és új fordulót kell elrendelnie.

Ha kevesebb a szavazat vagy üres a lap, azt tartózkodásnak kell tekinteni.

II. Választásra a dékánia oblációt tett tagjai jogosultak.

III. Megválasztható a dékániába tartozó, már oblációt tett oblátus vagy obláta. (Más dékániából csak végső esetben válasszunk.)

IV. Megválasztottnak azt kell tekinteni, aki az első szavazási menet- ben a szavazatok 2/3-os többségét kapta.
Ha nem kapta meg senki a szavazatoknak ezt a számát, második szavazási menetet kell tartani, ekkor azt kell megválasztottnak tekinteni, aki abszolút többséget kapott (ötven százalék plusz egy szavazat).

Ha senki nem kapott volna abszolút többséget, akkor ennek a szavazási menetnek a relatíve legtöbb szavazatot kapott jelöltjét kell megválasztottnak tekinteni. (Tehát csak kétfordulós választás lehetséges.)

V. A választás megtörténtéről és eredményéről a választásért felelős oblátus vagy obláta írásbeli értesítést küldjön az oblátusrektornak.

VI. Az oblátusrektor Főapát úrnak terjeszti fel jóváhagyásra az újon- nan megválasztott dékánok névsorát.

VII. Az újonnan megválasztott dékánok mandátuma a választás nap- jától számított három évig tart.

VIII. A választás titkos szavazással történik.

IX. (Főapát úr által korrigáltan jóváhagyott új szabály, amelyet a dékánok terjesztettek fel.) Ha egy oblációt tett oblátus vagy obláta nem tud részt venni – a dékán által elfogadható okból – a választáson, akkor írásban megbízhat egy másik oblátust. A megbízó egy borítékba teszi a megbízást igazoló kis lapot, amelyet alá kell írnia. A megbízottnak pedig a gyűlés elején át kell adnia a választást levezetőnek. Egy oblátus csak egy megbízást fogadhat el! A megbízott lelkiismerete szerint szavaz. A megbízás az egész szavazásra érvényes.

X. (Főapát úr 2017. március 15-én elfogadta a dékánválasztás új szabályát) Ha egy dékán lemond, akkor a megválasztott új dékán megbízási ideje a következő dékánválasztásig tart.

 

A DÉKÁNVÁLASZTÁS MENETE

A dékánok beszéljék meg az időpontot a szavazásra jogosult testvérek- kel, hogy mindenki jelen lehessen. A szavazás előtt a szavazásért felelős testvér vezetésével az alábbi imádságot imádkozzák:

Testvér : Jöjj Szentlélek Úristen, töltsd be híveid szívét!
Közösség : És gyullaszd föl bennünk szereteted tüzét!
T.: Uram irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz!
Uram irgalmazz!

Miatyánk...
Mert tiéd az ország...

T.: Küldd el Szentlelkedet és minden megújul!
K.: És megújítod a föld színét.
T.: Emlékezzél meg Egyházadról!
K.: Amelyet alkottál.
T.: Az Úr legyen veletek!
K.: És a te lelkeddel!

T.: Könyörögjünk! Ébreszd föl, Urunk, szent Egyházadban azt a lelkületet, amelyben Szent Benedek atyánk szolgált, hogy ettől éltetve, törekedjünk szeretni, amit ő szeretett, és tetteinkkel gyakorolni, amit tanított. Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Ez után az imádság után olvassák fel a Regula IV. fejezetét, és csak utána történjék a választás.

A választás szerencsés befejeztével énekeljék vagy mondják el a Te Deumot.

A választás hetében – lehetőleg mindennap – imádkozzák el az alábbi imádságot:

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, aki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden javak kincsestára és az élet adományozója, jöjj és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket. Ámen.