Az obláció liturgiája

A homilia után. Nincs credo. A jelölt(ek) az oltár előtt meghajolnak, főapát úr előtt fejet hajtanak. 

Főapát úr:

   (több jelölt) 

  Kedves Testvéreim! Szent Benedek Reguláját, amely alatt küzdeni akartok, megismertétek. Tudjátok, mit vállaltok, amikoroblációt tesztek.

    

    (egy jelölt)  

 Kedves Testvérem!  Szent Benedek Reguláját, amely alatt küzdeni akarsz, megismerted. Tudod mit vállalsz, amikor oblációt teszel. 

   (rövid csend után) 

Főapát úr: 

 –    Akarsz-e az evangélium vezetésével Szent Benedek lelkületében élni és  Istent őszintén keresni? 

 Oblátus(ok): 

–        Akarok.

 Főapát úr: 

–       Akarod-e oblátusként a keresztségi ígéretedet beteljesíteni, és önmagad megtagadva Krisztust követni?

 –        Akarom, Isten segítségével.

 Főapát úr: 

          Istennek legyen hála. Aki megkezdte bennetek (benned) a jót, tegye tökéletessé Jézus Krisztus eljövetelének napjára!

 Mind: Amen.

 

(A jelöltek felolvassák az obláció szövegét. A nevet külön, a szöveget együtt. Majd ennek végeztével az oltárhoz megy az első jelölt. Főapát úr is az oltárhoz megy, először az oblátus írja alá a kézzel előre megírt szöveget, majd a főapát úr. A következő megvárja, míg a főapát úr aláírja, és esetleg visszatér a székéhez. Az aláírás után az oltár elé állnak, és az oblátusok háromszor elimádkozzák a zsoltárverset. A közösség háromszor megismételi.  A harmadik ismétlés után az egész közösség hozzáteszi: „Dicsőség az Atyának…”)  

 Fogadj el engem, Istenem, szent igéd szerint, hogy Neked éljek, és ne szégyenítsd meg engem, mert tebenned bíztam, Uram. 

                                                            ___ 

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

 (Ezután a főapát úr elé állnak az oblátusok.)

 Főapát úr:

Mindenható Atyánk, erősítsd meg testvéreink (testvérünk) döntését, akik (aki) magukat (magát) az obláció révén Neked átadják (átadja).    

Engedd kegyelmeddel, hogy amivel a keresztségben megajándékoztad őket (őt), most az új ígérettel megerősödjék és kiteljesedjék bennük (benne). Életükkel dicsőítsenek meg Téged, és áldozatos hitükkel Krisztus országát építsék. A Szentlélek adjon nekik jó buzgóságot, amely a bűnöktől elválaszt, és amely megőrzi őket Szent Márton Monostorához és azoblátusközösséghez való hűségben. Krisztus, a mi Urunk által.  

Ámen.

(Fejhajtás és méltóságteljes, lassú elmenetel.

Következnek a hívek könyörgései, amelyeket az oblátusok is olvashatnak. Ha az ígéretet tevők olvassák, akkor az ambóhoz mennek. Az oblátus beteg testvéreinkért is szoktunk egy fohászt mondani.)